Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Số Tướng 35
Rank T.Anh
Số Skin 45
Ngọc 90
250,000đ
Số Tướng 43
Rank T.Anh
Số Skin 29
Ngọc 90
100,000đ
Số Tướng 34
Rank K.Cương
Số Skin 24
Ngọc 90
70,000đ
Số Tướng 39
Rank K.Cương
Số Skin 33
Ngọc 90
120,000đ
Số Tướng 103
Rank C.Thủ
Số Skin 170
Ngọc 90
700,000đ
Số Tướng 109
Rank T.Anh
Số Skin 122
Ngọc 90
420,000đ
Số Tướng 183
Rank T.Anh
Số Skin 108
Ngọc 90
1,200,000đ
Số Tướng 91
Rank K.Cương
Số Skin 114
Ngọc 90
270,000đ
Số Tướng 109
Rank Bạc
Số Skin 162
Ngọc 90
850,000đ
Số Tướng 83
Rank Bạc
Số Skin 94
Ngọc 90
250,000đ
Số Tướng 70
Rank C.Thủ
Số Skin 87
Ngọc 90
300,000đ
Số Tướng 98
Rank T.Anh
Số Skin 159
Ngọc 90
450,000đ